ویدئوهای آموزشی مطالعات اجتماعی نهم

فصل 1
 • فیلم آموزش اجتماعی نهم درس دوماول

فصل 3
 • فیلم آموزش اجتماعی نهم درس سوم

فصل 4
 • فیلم آموزش اجتماعی نهم درس چهارم

فصل 5
 • فیلم آموزشی اجتماعی نهم درس پنجم

فصل 6
 • فیلم آموزشی اجتماعی نهم درس ششم

فصل 7
 • فیلم آموزشی اجتماعی نهم درس هفتم

فصل 8
 • ویدیو آموزشی اجتماعی نهم درس هشتم

فصل 9
 • فیلم آموزش اجتماعی نهم درس نهم

فصل 10
 • فیلم آموزش اجتماعی نهم درس دهم

فصل 11
 • فیلم آموزش اجتماعی نهم درس یازدهم

فصل 12
 • ویدیو آموزشی درس 12 اجتماعی نهم

فصل 16
 • ویدیو آموزشی مطالعات اجتماعی نهم

فصل 18
 • ویدیو آموزش درس18 اجتماعی نهم

فصل 19
 • ویدیو آموزش درس19 اجتماعی نهم

فصل 20
 • ویدیو آموزش درس 20 اجتماعی نهم

فصل 21
 • ویدیو آموزش درس 21 اجتماعی نهم

 • ویدیو آموزشی فصل 21 اجتماعی نهم بخش 2

فصل 22
 • ویدیو آموزش درس 22 مطالعات اجتماعی نهم

فصل 23
 • ویدیو آموزش درس 23 مطالعات اجتماعی نهم

 • ویدیو آموزش درس 23 مطالعات اجتماعی نهم

 • ادامه حل تمرین درس 23 اجتماعی نهم