ویدئوهای آموزشی فارسی نهم

فصل 1
 • فیلم آموزش درس اول فارسی نهم

 • ویدیو مرور دروس 1 تا3 فارسی نهم

فصل 2
 • فیلم آموزش فعل مضارع فارسی نهم

 • فیلم آموزش درس دوم فارسی نهم

فصل 3
 • فیلم آموزش کنایه فارسی نهم

 • فیلم آموزش درس سوم فارسی نهم

فصل 4
 • فیلم آموزش فعل ماضی بعید و التزامی فارسی نهم

 • فیلم آموزش درس چهارم فارسی نهم

 • ویدیو مرور دروس 4 و6 و7 فارسی نهم

فصل 5
 • فیلم آموزش ساختمان کلمه فارسی نهم

 • ویدیو آموزش فعل ماضی ساده و بعید فارسی نهم

فصل 6
 • فیلم آموزش فعل ماضی استمراری و مستمر فارسی نهم

 • فیلم آموزش درس ششم فارسی نهم

فصل 7
 • فیلم آموزش ساختمان کلمه فارسی نهم

 • فیلم آموزشی درس هفتم فارسی نهم

فصل 8
 • فیلم آموزشی درس هشتم فارسی نهم

فصل 9
 • فیلم آموزشی درس9 فارسی نهم

 • ویدیو مرور درس 8تا 10 فارسی نهم

فصل 10
 • ویدیو آموزشی درس10 فارسی نهم

فصل 11
 • ویدیو آموزشی درس11 فارسی نهم

 • ویدیو آموزش درس11 فارسی نهم

فصل 12
 • ویدیو آموزشی درس12 فارسی نهم

 • ویدیو آموزشی درس12 فارسی هفتم

 • ادامه ویدیو آموزش درس 12 فارسی نهم

فصل 13
 • ویدیو آموزشی درس13 فارسی نهم

 • ویدیو آموزش درس 13 فارسی نهم

فصل 14
 • ویدیو آموزشی درس14 فارسی نهم

 • ویدیو آموزش درس 14 فارسی نهم

 • ویدیو آموزش درس14 فارسی نهم بخش 2

فصل 16
 • ویدیو آموزشی درس 16 فارسی نهم

 • ویدیو آموزش درس 16 فارسی نهم

فصل 17
 • ویدیو آموزشی درس 17 فارسی نهم

 • ویدیو آموزش درس17 فارسی نهم