ویدئوهای آموزشی کاروفناوری نهم

فصل 3
 • ویدیو آموزش ساخت جرثقیل حرکتی کاو فناوری نهم

 • ویدیو آموزش ساخت لودر کارو فناوری نهم

فصل 4
 • ویدیو آموزش پودمان بازی های رایانه کاروفناوری نهم

 • ویدیو آموزش پودمان بازی های رایانه ای کاروفناوری نهم

 • ویدیو آموزش پودمان4 کاروفناوری نهم بخش 3

فصل 5
 • مدار ساخت فتوسل کاروفناوری نهم

 • ویدیو آموزش مدار زنگ کاروفناوری نهم

 • ویدیو آموزش مدار یک پل کارو فناوری نهم

 • ویدیو آموزش کلید دوپل کاروفناوری نهم

فصل 7
 • ویدیو آموزش دیوار چینی کاروفناوری نهم

فصل 10
 • ویدیو آموزش ساخت جاکلیدی با چوب

 • آموزش ساخت لیوان چوبی کاوفناوری نهم

 • ویدیو آموزش کار با فلز کاروفناوری نهم

 • ویدیو آموزش کار با فلز کاروفناوری نهم بخش 2

فصل 11
 • ویدیو آموزش پودمان هدایت تحصیلی فناوری نهم

 • ویدیو آموزش پودمان 11 کاروفناوری نهم بخش 2