ویدئوهای آموزشی زبان انگلیسی نهم

فصل 1
 • ویدیو مکالمه درس اول زبان انگلیسی نهم

 • ویدیو آموزش تلفظ درس اول زبان نهم بخش دوم

 • آموزش تلفظ درس اول زبان انگلیسی نهم بخش اول

 • آموزش گرامر درس اول زبان انگلیسی نهم

فصل 2
 • آموزش تلفظ درس دوم زبان انگلیسی نهم بخش اول

 • آموزش تلفظ درس دوم زبان انگلیسی نهم بخش دوم

 • آموزش گرامر درس دوم زبان انگلیسی نهم

فصل 3
 • فیلم آموزش تلفظ زبان نهم درس سوم

 • فیلم آموزش تلفظ زبان انگلیسی نهم درس سوم

 • فیلم آموزش درس سوم زبان انگلیسی نهم

 • ویدیو آموزش گرامر درس سوم زبان انگلیسی نهم

فصل 4
 • ویدیو آموزشی درس4 زبان نهم

 • ویدیو conversation درس4 زبان نهم

 • ویدیو آموزش گرامر درس4 زبان انگلیسی نهم

فصل 5
 • ویدیو آموزش language melody درس5 زبان نهم

 • ویدیو آموزش conversation درس5 زبان نهم

 • ویدیو آموزش گرامر درس5 زبان انگلیسی نهم

 • ویدیو آموزش لغات درس5 زبان انگلیسی نهم

 • ویدیو آموزش مکالمه درس5 زبان نهم

 • ویدیو آموزش تمرین های درس 5 زبان نهم

 • ویدیو آموزش گرامر درس5 زبان انگلیسی نهم

 • ویدیو آموزش درس 5 زبان انگلیسی نهم

 • ویدیو آموزشی لیستنینگ درس 5 زبان انگلیسی نهم

فصل 6
 • ویدیو آموزش Language Melody درس6 زبان نهم

 • ویدیو آموزش Conversation درس6 زبان نهم

 • ویدیو آموزش گرامر درس6 زبان انگلیسی نهم

 • ویدیو آموزش conversation درس 6 زبان انگلیسی نهم

 • ویدیو آموزشی درس 6 زبان انگلیسی نهم

 • ویدیو آموزش لغات درس 6 زبان نهم

 • ویدیو آموزش گرامر درس 6 زبان انگلیسی نهم

 • ویدیو آموزش لیستنینگ درس 6 زبان انگلیسی نهم

 • ویدیو آموزش لیستنیگ درس 6 زبان نهم بخش 2