ویدئوهای آموزشی دفاعی نهم

فصل 9
  • ویدیو آموزش درس 9 دفاعی نهم

  • ویدیو آموزشی درس 9 دفاعی نهم بخش 2

فصل 10
  • ویدیو آموزش درس10 دفاعی نهم

فصل 11
  • ویدیو آموزش درس11 دفاعی نهم