ویدئوهای آموزشی علوم تجربی نهم

فصل 1
 • فیلم آموزش علوم نهم - فصل اول

 • فیلم آموزش بخش اول علوم نهم فصل اول

 • فیلم آموزش علوم نهم فصل اول

 • آموزش کوتاه درس اول علوم نهم

 • ویدیو نمایش چرخه نیتروژن فصل اول علوم نهم

 • آموزش علوم نهم - بخش اول

 • فیلم آموزش علوم نهم - بخش دوم

فصل 2
 • فیلم آموزش علوم نهم فصل دوم

 • ویدیو واکنش پتاسیم پرمنگنات با آب علوم نهم - فصل دوم

فصل 3
 • فیلم آموزش فصل سوم علوم نهم

 • فیلم آزمایش چگالی فصل سوم علوم نهم

فصل 4
 • فیلم تدریس فصل 4 علوم نهم - بخش اول

 • فیلم تدریس فصل 4 علوم نهم - بخش دوم

 • فیلم تدریس فصل 4 علوم نهم - بخش سوم

 • فیلم آموزشی علوم نهم بخش اول فصل 4

 • فیلم آموزشی علوم نهم بخش دوم فصل 4

 • تدریس کامل فصل چهارم علوم نهم

فصل 5
 • ویدیو تدریس کامل فصل 5 علوم نهم

فصل 6
 • فیلم آموزشی علوم نهم فصل ششم

 • ویدیو زبان اصلی قاره های متحرک

فصل 7
 • ویدیو آموزشی علوم نهم فصل هفتم

فصل 8
 • ویدیو آموزشی فصل8 علوم تجربی نهم

فصل 9
 • ویدیو آموزشی فصل9 علوم نهم

 • ویدیو آموزشی فصل 9 علوم نهم بخش اول

 • ویدیو آموز فصل 9 علوم نهم بخش دوم

 • ویدیو آموزشی فصل 9 علوم نهم بخش 4

 • آموزش فصل 9 علوم نهم بخش سوم

 • ویدیو آموزش فصل9 علوم هشتم بخش 5

فصل 10
 • ویدیو آموزشی فصل 10 علوم نهم

 • ویدیو آموزش فصل 10 علوم نهم بخش اول

 • ویدیو آموزش فصل10 علوم نهم بخش 2

 • ویدیو آموزش فصل 10 علوم نهم بخش 3

فصل 11
 • ویدیو آموزشی فصل11 علوم تجربی نهم

 • ویدیو آموزش فصل 11 علوم تجربی نهم بخش 1

 • ویدیو آموزش فصل 11 علوم نهم بخش 2

 • ویدیو آموزش فصل 11 علوم نهم بخش 3

فصل 12
 • ویدیو آموزشی فصل 12 علوم تجربی نهم

 • ویدیو آموزشی فصل 12 علوم تجربی نهم

 • ویدیو آموزش فصل 12 علوم تجربی نهم بخش 2

 • ویدیو آموزش فصل 12 علوم تجربی نهم بخش 3

 • ویدیو آموزش فصل 12 علوم تجربی نهم بخش 4

فصل 13
 • ویدیو آموزشی فصل 13 علوم تجربی نهم

 • ویدیو آموزش فصل 13 علوم تجربی نهم

 • ویدیو آموزش فصل 13 علوم تجربی نهم بخش 2

 • ویدیو آموزش فصل 13 علوم تجربی نهم بخش 3

فصل 14
 • ویدیو آموزشی فصل14 علوم تجربی نهم

 • ویدیو آموزش فصل 14 علوم تجربی نهم

 • ویدیو آموزش فصل 14 علوم تجربی نهم بخش 2

 • ویدیو آموزش فصل 14 علوم تجربی نهم بخش 3

فصل 15
 • ویدیو آموزشی فصل15 علوم تجربی نهم

 • ویدیو آموزش فصل 15 علوم تجربی نهم