ویدئوهای آموزشی مطالعات اجتماعی هشتم

فصل 1
 • ویدیو آموزشی اجتماعی هشتم -درس اول

فصل 2
 • ویدیو آموزشی اجتماعی هشتم - درس دوم

فصل 3
 • ویدیو آموزشی اجتماعی هشتم -درس سوم

فصل 4
 • ویدیو آموزشی اجتماعی هشتم - درس چهارم

فصل 5
 • ویدیو آموزشی اجتماعی هشتم - درس پنجم

فصل 6
 • ویدیو آموزشی اجتماعی هشتم - درس ششم

فصل 7
 • ویدیو آموزشی اجتماعی هشتم - درس هفتم

 • ویدیو آموزش اجتماعی هشتم - درس هفتم

فصل 8
 • ویدیو آموزشی اجتماعی هشتم - درس هشتم

فصل 9
 • ویدیو آموزشی اجتماعی هشتم - درس نهم

فصل 10
 • ویدیو آموزشی اجتماعی هشتم - درس دهم

فصل 11
 • ویدیو آموزشی اجتماعی هشتم درس یازده

فصل 12
 • ویدیو آموزشی اجتماعی هشتم - درس دوازدهم

فصل 17
 • ویدیو آموزش درس17 اجتماعی هشتم

فصل 18
 • ویدیو آموزشی درس18 اجتماعی هشتم

 • ویدیو آموزش درس18 اجتماعی هشتم

 • ادامه ویدیو آموزش درس 18 اجتماعی هشتم

 • ویدیو آموزش درس18 و 19 اجتماعی هشتم

فصل 19
 • ویدیو آموزش درس19 اجتماعی هشتم

فصل 20
 • ویدیو آموزش درس 19 و20 مطالعات هشتم

 • ویدیو آموزش درس 20 مطالعات اجتماعی هشتم

فصل 22
 • ویدیو آموزش درس22 مطالعات اجتماعی هشتم

 • ویدیو آموزش درس22 و23 اجتماعی هشتم