ویدئوهای آموزشی قرآن هشتم

فصل 5
  • ویدیو قرائت درس5 قران هشتم جلسه دوم

فصل 7
  • ویدیو آموزشی درس7 قرآن هشتم

فصل 8
  • ویدیو آموزش قرائت ئرس8 قران هشتم جلسه اول

فصل 9
  • ویدیو آموزشی درس9 قران هشتم جلسه اول