ویدئوهای آموزشی فارسی هشتم

فصل 1
 • ویدیو دانش ادبی درس 1و2 فارسی هشتم

 • ویدیو آموزش فارسی هشتم درس ستایش

 • ویدیو آموزشی درس اول فارسی هشتم

 • ویدیو مرور درس1 تا6 فارسی هشتم

 • مرور درس 1تا4 فارسی هشتم

فصل 2
 • ویدیو کوتاه آموزش دانش ادبی درس دوم فارسی هشتم

 • ویدیو آموزشی درس دوم فارسی هشتم

فصل 3
 • ویدیو کوتاه دانش ادبی درس سوم فارسی هشتم

 • ویدیو آموزشی درس سوم فارسی هشتم

فصل 4
 • ویدیو آموزش دانش ادبی درس چهارم فارسی هشتم

 • فیلم آموزشی درس چهارم فارسی هشتم

 • مرور درس 4 تا10 فارسی هشتم

فصل 6
 • ویدیو کوتاه آموزش دانش ادبی درس 6 فارسی هشتم

 • فیلم آموزش درس ششم فارسی هشتم

فصل 7
 • ویدیو آموزش دانش ادبی درس هفتم فارسی هشتم

 • فیلم آموزش درس هفتم فارسی هشتم

 • ویدیو آموزش گروه های اسمی فارسی هشتم

فصل 8
 • ویدیو آموزش دانش ادبی درس هشتم فارسی هشتم

 • ویدیو آموزش قالب های مثنوی درس 8 فارسی هشتم

 • ویدیو آموزشی درس هشتم فارسی هشتم

فصل 9
 • ویدیو آموزشی دانش ادبی درس9 فارسی هشتم

 • ویدیو آموزشی درس 9 فارسی هشتم

فصل 10
 • ویدیو آموزشی درس10 فارسی هشتم

فصل 11
 • ویدیو آموزشی درس11 فارسی هشتم

 • ویدیو آموزشی درس11 فارسی هشتم

 • ویدیو آموزشی درس 11 فارسی هشتم

فصل 12
 • ویدیو آموزشی درس 12 فارسی هشتم

 • ویدیو دانش زبانی درس12 فارسی هشتم

 • ویدیو آموزش دانش ادبی درس12 فارسی هشتم

 • ویدیو آموزش درس12 فارسی هشتم

فصل 13
 • ویدیو آموزش دانش ادبی درس13 فارسی هشتم

 • ویدیو آموزشی درس13 فارسی هشتم

 • ویدیو آموزش درس 13 فارسی هشتم

 • ویدیو آموزش مرور کل دانش ادبی پایه هشتم

فصل 14
 • ویدیو آموزش دانش ادبی درس14 فارسی هشتم

 • ویدیو آموزشی دانش ادبی درس14 فارسی هشتم

 • ویدیو آموزشی درس14 فارسی هشتم

 • ویدیو آموزش مرور درس 14 فارسی هشتم

فصل 15
 • آموزش فصل آزاد فارسی هشتم

فصل 16
 • ویدیو آموزش دانش ادبی درس 16 فارسی هشتم

 • ویدیو آموزشی درس 16 فارسی هشتم

فصل 17
 • ویدیو آموزش درس 17 فارسی هشتم

 • ویدیو آموزشی درس 17 فارسی هشتم بخش 2