ویدئوهای آموزشی کاروفناوری هشتم

فصل 5
 • ویدیو پودمان 5 کاروفناوری نهم جلسه5

 • ویدیو پودمان 5 کاروفناوری نهم جلسه سوم

 • ویدیو آموزش پودمان 5 کاروفناوری نهم جلسه2

 • ویدیو آموزش پودمان 5 کاروفناوری نهم جلسه اول

 • ویدیو آموزش پودمان 5 کاروفناوری هشتم

 • ویدیو آموزش پودمان 5 کاروفناوری هشتم بخش 2

فصل 7
 • ویدیو آموزش پودمان 7 کاروفناوری نهم جلسه5

 • ویدیو آموزش پودمان 7 کاروفناوری نهم جلسه4

 • ویدیو آموزشی پودمان7 کاروفناوری نهم جلسه3

 • ویدیو آموزشی پودمان 7 کاروفناوری نهم جلسه1

فصل 8
 • ویدیو آموزش پودمان 8 کاروفناوری هشتم

 • ویدیو آموزش پودمان 8 کاروفناوری هشتم بخش 2