ویدئوهای آموزشی زبان هشتم

فصل 1
 • فیلم آموزش درس اول زبان هشتم -بخش اول

 • فیلم آموزش درس اول زبان هشتم -بخش دوم

 • آموزش تلفظ درس اول زبان انگلیسی هشتم

 • آموزش تلفظ درس اول زبان انگلیسی هشتم

 • فیلم آموزش گرامر زبان هشتم - درس اول

 • فیلم آموزش زبان انگلیسی هشتم درس اول

فصل 2
 • فیلم آموزش درس دوم زبان هشتم - بخش اول

 • فیلم آموزش درس دوم زبان هشتم -بخش دوم

 • فیلم آموزش تلفظ درس دوم زبان هشتم

 • آموزش تلفظ درس دوم زبان انگلیسی هشتم

 • فیلم آموزش زبان انگلیسی هشتم درس دوم

فصل 3
 • آموزش درس سوم زبان انگلیسی هشتم - بخش اول

 • آموزش درس سوم زبان انگلیسی هشتم بخش دوم

 • آموزش تلفظ درس سوم زبان انگلیسی هشتم

 • آموزش تلفظ درس سوم زبان هشتم

 • فیلم آموزش زبان انگلیسی هشتم درس سوم

فصل 4
 • ویدیو آموزش درس 4 زبان هشتم

 • ویدیو آموزش spelling درس4 زبان انگلیسی هشتم

 • ویدیو آموزش My Health زبان هشتم

 • ویدیو آموزش گرامر درس4 زبان هشتم

 • ویدیو آموزش کلمات درس4 زبان انگلیسی هشتم بخش1

 • ویدیو آموزش کلمات درس4 زبان انگلیسی نهم

فصل 5
 • ویدیو آموزش Spelling درس5 زبان هشتم

 • ویدیو آموزش متن درس5 زبان هشتم

 • ویدیو آموزش گرامر درس5 زبان انگلیسی هشتم

فصل 6
 • ویدیو آموزش درس6 زبان هشتم

 • ویدیو آموزش spelling درس6 زبان انگلیسی هشتم

 • ویدیوتلفط متن درس6 زبان انگلیسی هشتم

 • ویدیو آموزش گرامر درس6 زبان انگلیسی هشتم

 • ویدیو آموزش مکالمه درس6 زبان انگلیسی هشتم

 • ویدیو آموزشی مکالمه درس6 زبان هشتم

 • ویدیو آموزشی درس 6 زبان انگلیسی هشتم

 • ویدیو آموزش لیستنینگ درس6 زبان انگلیسی هشتم

فصل 7
 • ویدیو تلفظ متن درس7 زبان انگلیسی نهم

 • ویدیو آموزش spelling درس7 زبان انگلیسی نهم

 • ویدیو آموزش گرامر درس7 زبان انگلیسی نهم

 • ویدیو آموزش مکالمه درس 7 زبان هشتم

 • ویدیو آموزش درس 7 زبان هشتم بخش PRACTICE

 • ویدیو آموزش Listening درس 7 زبان هشتم

 • مرور سه درس آخر زبان انگلیسی هشتم