ویدئوهای آموزشی مطالعات اجتماعی هفتم

فصل 1
 • ویدیو آموزش درس اول اجتماعی هفتم

فصل 2
 • ویدیو آموزش درس دوم اجتماعی هفتم

فصل 3
 • ویدیو آموزش درس سوم اجتماعی هفتم

فصل 4
 • ویدیو آموزش درس 4 اجتماعی هفتم

فصل 5
 • ویدیو آموزش درس 5 اجتماعی هفتم

فصل 6
 • فیلم آموزشی درس ششم اجتماعی هفتم

 • فیلم آموزشی درس ششم اجتماعی هفتم

فصل 7
 • ویدیو آموزش درس هفتم اجتماعی هفتم

فصل 8
 • فیلم آموزشی درس هشتم اجتماعی هفتم

فصل 9
 • فیلم آموزشی درس 9 اجتماعی هفتم

فصل 10
 • فیلم آموزشی درس دهم اجتماعی هفتم

فصل 11
 • فیلم آموزشی درس 11 اجتماعی هفتم

فصل 12
 • ویدیو آموزشی درس12 اجتماعی هفتم

فصل 17
 • ویدیو آموزشی درس 17 مطالعات هفتم

فصل 18
 • ویدیو آموزشی درس 18 اجتماعی هفتم

 • ویدیو آموزش درس 18 اجتماعی هفتم

 • ادامه ویدیو آموزش درس18 اجتماعی هفتم

فصل 19
 • ویدیو آموزش درس 19 اجتماعی هفتم

فصل 20
 • ویدیو آموزش درس 20 اجتماعی هفتم

فصل 21
 • ویدیو آموزشی درس 21 اجتماعی هفتم

فصل 22
 • ویدیو آموزشی درس 22 اجتماعی هفتم

فصل 23
 • ویدیو آموزشی درس 23 مطالعات اجتماعی هفتم

 • ویدیو آموزش درس 23 مطالعات اجتماعی هفتم بخش 2

فصل 24
 • ویدیو آموزش درس 24 اجتماعی هفتم