ویدئوهای آموزشی فارسی هفتم

فصل 1
 • فیلم آموزش درس اول فارسی هفتم

 • فیلم آموزش درس اول فارسی هفتم مبحث تعریف تشخیص

فصل 2
 • ویدیو آموزشی درس دوم فارسی هفتم

 • ویدیو آموزشی درس دوم فارسی هفتم

فصل 3
 • فیلم آموزشی درس سوم فارسی هفتم

 • فیلم آموزش درس سوم فارسی هفتم مبحث فعل

فصل 4
 • فیلم آموزش درس چهارم فارسی هفتم

 • فیلم آموزشی درس چهارم فارسی هفتم - نهاد

 • ویدیو مرور درس 4 و5 فارسی هفتم

فصل 6
 • فیلم آموزشی درس ششم فارسی هفتم

 • ویدیو آموزشی درس ششم فارسی هفتم مبحث مفعول

 • ویدیو آموزش درس ششم فارسی هفتم

فصل 7
 • فیلم آموزشی درس هفتم فارسی هفتم

فصل 8
 • ویدیو آموزشی درس هشتم فارسی هفتم

 • فیلم آموزشی درس هشتم فارسی هفتم

فصل 9
 • ویدیو آموزش درس9 فارسی هفتم

 • ویدیو آموزشی درس9 فارسی هفتم

 • ویدیو مرور درس 9 و10 فارسی هفتم

فصل 10
 • ویدیو آموزشی دانش ادبی و زبانی درس10 فارسی هفتم

 • ویدیو آموزشی درس10 فارسی هفتم

 • ویدیو آموزش دانش ادبی درس 10 فارسی هفتم

فصل 11
 • ویدیو آموزشی درس11 فارسی یازدهم

 • ویدیو آموزشی دانش ادبی و زبانی درس11 فارسی هفتم

 • ویدیو آموزش دانش ادبی درس11 فارسی هفتم

 • ویدیو آموزش درس11 فارسی هفتم

فصل 12
 • ویدیوی آموزشی درس12 فارسی هفتم

 • ویدیو آموزش درس12 فارسی هفتم

فصل 13
 • ویدیو آموزشی درس13 فارسی هفتم

 • ویدیو آموزش درس 13 فارسی هفتم

 • ویدیو آموزش درس 13 فارسی هفتم بخش 2

فصل 14
 • ویدیو آموزشی درس14 فارسی هفتم

 • ویدیو آموزش درس14 فارسی هفتم

فصل 16
 • ویدیو آموزشی درس16 فارسی هفتم

 • ویدیو آموزش درس 16 فارسی هفتم

 • ویدیو آموزش روانخوانی فصل 6 فارسی هفتم

فصل 17
 • ویدیو آموزشی درس 17 فارسی هفتم

 • ویدیو آموزش درس 17 فارسی هفتم