ویدئوهای آموزشی کاروفناوری هفتم

فصل 1
 • کاردستی پودمان اول کاروفناوری هفتم

فصل 2
 • ویدیو آموزش پودمان دوم کاروفناوری هفتم -بخش اول

 • ویدیو آموزش پودمان دوم کاروفناوری هفتم - بخش دوم

 • آموزش پودمان دوم کاروفناوری هفتم - بخش سوم

 • ویدیو آموزش پودمان دوم کاروفناوری هفتم - بخش چهارم

فصل 4
 • ویدیو آموزشی پودمان 4 کاروفناوری هفتم

 • ویدیو آموزش پودمان 4 کاروفناوری هفتم-بخش دوم

فصل 8
 • ویدیو آموزش پودمان 8 کاروفناوری هفتم

 • ویدیو آموزش پودمان 8 کاروفناوری هفتم بخش 2

 • ویدیو آموزش پودمان 8 کاروفناوری هفتم بخش 3

فصل 9
 • ویدیو آموزش پودمان 9 کاروفناوری هفتم

 • ویدیو آموزش پودمان 9 کاروفناوری هفتم بخش 2