ویدئوهای آموزشی قرآن هفتم

فصل 1
 • ویدیو قرائت صفحه 10 قرآن هفتم

 • ویدیو قرایت صفحه 11 قرآن پایه هفتم

 • ویدیو قرائت صفحه 16 قرآن پایه هفتم

فصل 2
 • آموزش قرائت صفحه 20 قران پایه هفتم

 • آموزش قرائت صفحه 20 قرآن پایه هفتم - بخش دوم

 • آموزش قرائت صفحه 21 قرآن پایه هفتم

 • آموزش قرائت صفحه 21 قرآن پایه هفتم

 • آموزش قرائت صفحه 25 قران پایه هفتم

فصل 5
 • ویدیو ترتیل با تکرار صفحه 48 قران پایه هفتم

 • ویدیو آموزشی صفحه 48 قران پایه هفتم

 • ویدیو قرائت ترتیل صفحه 49 قران پایه هفتم

 • ویدیو قرائت ترتیل صفحه 52 قران پایه هفتم

فصل 6
 • ویدیو آموزش قرائت درس6 قران هفتم

 • ویدیو آموزش قرائت درس6 قران هفتم صفحه 57

 • ویدیو آموزش قرائت درس6 قرآن هفتم صفحه 60

فصل 7
 • ویدیو آموزش قرائت درس7 قرآن هفتم صفحه 64

 • ویدیو ترتیل صفحه 64 قران هفتم

 • ویدیو ترتیل با تکرار صفحه 65 قران هفتم

 • ویدیو ترتیل با تکرار صفحه 68 قران هفتم

فصل 8
 • ویدیو قرئت ترتیل با تکرار صفحه 72 قران هفتم

 • ویدیو قرئت ترتیل با تکرار صفحه 73 قران هفتم

 • ویدیو ترتیل با تکرار صفحه 76 قران هفتم

فصل 9
 • ویدیو ترتیل با تکرار صفحه 80 قران هفتم

 • ویدیو آموزش ترتیل صفحه 81 قران هفتم

 • ویدیو آموزش ترتیل صفحه 84 قران هفتم

فصل 10
 • ویدیو قرائت صفحه88 قران پایه هفتم

 • ویدیو قرائت صفحه89 قران پایه هفتم

 • ویدیو قرائت صفحه92 قران پایه هفتم

فصل 11
 • ویدیو قرائت صفحه 96 قران هفتم

 • ویدیو قرائت صفحه 97 قران هفتم

 • ویدیو قرائت صفحه 100 قران هفتم

فصل 12
 • ویدیو آموزش قرائت صفحه 104 قران پایه هفتم

 • ویدیو آموزش قرائت صفحه 105 قران پایه هفتم

 • ویدیو آموزش قرائت صفحه 108 قران پایه هفتم