ویدئوهای آموزشی زبان انگلیسی

فصل 1
 • ویدیو نکات مهم درس اول زبان انگلیسی هفتم

 • ویدیو تلفظ متن درس 1 زبان انگلیسی هفتم

 • ویدیو تلفظ متن درس اول زبان انگلیسی هفتم

 • ویدیو گرامر درس اول زبان انگلیسی هفتم

فصل 2
 • ویدیو آموزش تلفظ درس دوم زبان انگلیسی هفتم

 • ویدیو آموزش تلفظ درس دوم زبان انگلیسی هفتم

 • ویدیو آموزش نکات مهم درس دوم زبان انگلیسی هفتم

 • ویدیو آموزش گرامر درس دوم زبان انگلیسی هفتم

 • ویدیو آموزش گرامر درس دوم زبان انگلیسی هفتم

فصل 3
 • ویدیو آموزشی درس سوم زبان انگلیسی هفتم

 • آموزش تلفظ درس سوم زبان انگلیسی هفتم

 • آموزش تلفظ درس سوم زبان انگلیسی هفتم

 • ویدیو آموزش گرامر درس سوم زبان انگلیسی هفتم

 • ویدیو آموزش نکات درس سوم زبان انگلیسی هفتم

فصل 4
 • ویدیو آموزش تلفظ درس چهار زبان انگلیسی هفتم

 • ویدیو آموزش تلفظ درس 4 زبان انگلیسی هفتم

 • ویدیو آموزش تلفظ درس 4 زبان انگلیسی هفتم

 • ویدیو آموزش گرامر درس چهارم زبان انگلیسی هفتم

 • فیلم آموزش نکات درس چهار زبان انگلیسی هفتم

فصل 5
 • ویدیو آموزشی نکات دستوری درس5 زبان هفتم

 • ویدیو آموزشی ترتیب کلمات درس5 زبان هفتم

 • ویدیو نکات درس5 زبان انگلیسی هفتم

 • ویدیو آموزش مکالمه درس5 زبان هفتم

 • ویدیو آموزش گرامر درس5 زبان انگلیسی هفتم

فصل 6
 • ویدیو آموزشی درس6 زبان انگلیسی هفتم

 • ویدیو آموزش مکالمه درس6 زبان انگلیسی هفتم

 • ویدیو آموزش صداها و حروف زبان انگلیسی هفتم

 • ویدیو آموزش گرامر درس6 زبان انگلیسی هفتم

 • ویدیو آموزش مکالمه درس6 زبان هفتم

 • ویدیو آموزشی درس 6 زبان انگلیسی هفتم بخش2

 • ویدیو آموزش درس 6 زبان انگلیسی هفتم بخش 3

فصل 7
 • ویدیو آموزش مکالمه درس7 زبان انگلیسی هفتم

 • ویدیو آموزش گرامر درس7 زبان انگلیسی هفتم

 • ویدیو آموزش نکات درس7 زبان انگلیسی هفتم

 • ویدیو آموزش درس 7 زبان انگلیسی هفتم بخش1

 • ویدیو آموزش درس7 زبان انگلیسی هفتم بخش 2

 • ویدیو آموزش درس 7 زبان انگلیسی هفتم بخش 3

فصل 8
 • ویدیو آموزش مکالمه درس8 زبان انگلیسی هفتم

 • ویدیو آموزش گرامر درس8 زبان انگلیسی هفتم

 • ویدیو آموزش درس8 زبان انگلیسی هشتم

 • ویدیو آموزش درس 8 زبان انگلیسی هفتم بخش 2

 • ویدیو آموزش درس8 زبان انگلیسی هفتم بخش 3

 • ویدیو آموزشی درس8 زبان انگلیسی هفتم بخش 4