ویدئوهای آموزشی جامعه شناسی دهم

فصل 1
 • فیلم آموزش جامعه شناسی دهم درس اول

 • ویدیو آموزش جامعه شناسی دهم درس اول

فصل 2
 • فیلم آموزش درس دوم جامعه شنسی دهم

 • ویدیو آموزشی درس دوم جامعه شناسی دهم

فصل 3
 • فیلم آموزش جامعه شناسی دهم درس سوم

 • ویدیو آموزشی درس سوم جامعه شناسی دهم

فصل 4
 • ویدیو آموزشی درس 4 جامعه شناسی دهم

 • فیلم آموزش درس 4 جامعه شناسی دهم

فصل 5
 • ویدیو آموزشی درس 5 جامعه شناسی دهم

 • فیلم آموزشی درس 5 جامعه شناسی دهم

فصل 6
 • ویدیو آموزشی درس6 جامعه شناسی دهم

فصل 7
 • ویدیو آموزشی درس7 جامعه شناسی دهم

فصل 8
 • ویدیو آموزشی درس8 جامعه شناسی دهم

فصل 9
 • ویدیو آموزشی درس9 جامعه شناسی دهم

فصل 10
 • ویدیو آموزشی درس10 جامعه شناسی دهم

 • ویدیو آموزشی درس 10 جامعه شناسی دهم

فصل 11
 • ویدیو آموزشی درس11 جامعه شناسی دهم

 • ویدیو آموزشی درس11 جامعه شناسی دهم

فصل 12
 • ویدیو آموزشی درس 12 جامعه شناسی دهم

 • ویدیو آموزش درس 12 جامعه شناسی دهم

فصل 13
 • ویدیو آموزشی درس13 جامعه شناسی دهم

 • ویدیو آموزش درس 13 جامعه شناسی دهم

فصل 14
 • ویدیو آموزشی درس14 جامعه شناسی دهم

فصل 15
 • ویدیو آموزش درس 15 جامعه شناسی دهم

فصل 16
 • ویدیو آموزش درس 16 جامعه شناسی دهم