ویدئوهای آموزشی فیزیک دهم

فصل 1
 • فیلم آموزش فصل اول فیزیک دهم بخش اول

 • فیلم آموزش فصل اول فیزیک دهم بخش دوم

 • فیلم آموزش فصل اول فیزیک دهم بخش سوم

 • فیلم آموزش بخش اندازه گیری فصل اول فیزیک دهم

 • ویدیو آموزش تبدیل واحدهای فیزیک دهم فصل اول

 • ویدیو آموزش فیزیک دهم فصل اول بخش اول

 • ویدیو آموزش فیزیک دهم فصل اول بخش دوم

 • ویدیو آموزش فیزیک دهم فصل اول بخش سوم

 • ویدیو آموزش فیزیک دهم فصل اول بخش چهارم

 • ویدیو آموزشی فصل اول فیزیک دهم بخش اول

 • ویدیو آموزش فصل اول فیزیک دهم بخش دوم

فصل 2
 • فیلم آموزش فصل دوم فیزیک دهم

 • فیلم آموزش فصل دوم فیزیک دهم بخش دوم

 • ویدیو حل تست فشار فیزیک دهم فصل اول

 • ویدیو تدریس تعادل در کوله های u فیزیک دهم

 • ویدیو تدریس فشار در مایع فصل دوم فیزیک دهم

 • تدریس حل مثال فشار سنج U فصل دوم فیزیک دهم

 • ویدیو تدریس فشار در جامدات فصل دوم فیزیک دهم

 • ویدیو آموزش فصل دوم فیزیک دهم - حالت های ماده

 • ویدیو آموزش فصل دوم فیزیک دهم ویژگی های مواد

 • ویدیو آموزش فصل دوم فیزیک دهم - نیروهای بین مولکولی

 • ویدیو آموزش فصل دوم فیزیک دهم - فشاره در سیالات

 • ویدیو آموزش فصل دوم فیزیک دهم - اصل ارشمیدس

 • ویدیو آموزش فصل دوم فیزیک دهم اصل برنولی

فصل 3
 • ویدیو آموزشی فصل3 فیزیک دهم بخش 4

 • ویدیو آموزشی فصل3 فیزیک دهم بخش 3

 • ویدیو آموزشی فصل 3 فیزیک دهم بخش 2

 • ویدیو آموزشی فصل 3 فیزیک دهم بخش 1

 • ویدیو آموزشی فصل3 فیزیک دهم اصل برنولی و..

 • ویدیو آموزشی فصل3 فیزیک دهم شناوری و اصل ارشمیدس

 • ویدیو آموزش فصل3 فیزیک دهم فشار در شاره

 • ویدیو آموزش فصل3 فیزیک دهم نیروهای بین مولکولی

 • ویدیو آموزشی فیزیک دهم ویزگی های مواد در نانو

 • ویدیو آموزشی فیزیک دهم حرکت ماده

فصل 4
 • ویدیو آموزشی فصل4 فیزیک دهم فرآیند بی دررو

 • ویدیو آموزشی فصل4 فیزیک دهم فرآیند هم حجم

 • ویدیو آموزشی فصل4 فیزیک دهم قانون گازهای ارمانی

 • ویدیو آموزشی فصل4 فیزیک دهم دمای تعادل

 • ویدیو آموزشی فصل فیزیک دهم انبساط حجمی

 • ویدیو آموزشی فصل4 فیزیک دهم قوانین گازها

 • ویدیو آموزشی فصل4 فیزیک دهم روش های انتقال گرما

 • ویدیو های آموزشی فصل4 فیزیک دهم تغییر حالات ماده

 • ویدیو های آموزشی فصل4 فیزیک دهم گرما

 • ویدیو آموزشی فصل4 فیزیک دهم انبساط گرمایی

 • ویدیو آموزشی فصل4 فیزیک دهم دما و دماسنجی

 • ویدیو آموزش فصل4 فیزیک دهم

 • ویدیو آموزش فصل 4 فیزیک دهم بخش 2

 • ویدیو آموزش فصل 4 فیزیک دهم بخش 3

 • ویدیو آموزش فصل 4 فیزیک دهم بخش 4

 • ویدیو آموزش فصل 4 فیزیک دهم بخش 5

 • ویدیو آموزش فصل 4 فیزیک دهم بخش 6

 • ویدیو آموزش فصل 4 فیزیک دهم بخش 7

 • ویدیو آموزش فصل 4 فیزیک دهم بخش 8

 • ویدیو آموزشی فصل4 فیزیک دهم بخش 9

 • ویدیو آموزش فصل 4 فیزیک دهم بخش 10

 • ویدیو آموزش فصل 4 فیزیک دهم بخش 11

 • ویدیو آموزش فصل 4 فیزیک دهم بخش 12

 • ویدیو آموزش فیزیک دهم ریاضی بخش 13

فصل 5
 • ویدیو آموزش فصل 5 فیزیک دهم ریاضی

 • ویدیو آموزش فصل 5 فیزیک دهم بخش 2

 • ویدیو آموزشی فصل 5 فیزیک دهم ریاضی بخش 3

 • ویدیو آموزشی فصل 5 فیزیک دهم ریاضی بخش 4

 • ویدیو آموزشی فصل 5 فیزیک دهم بخش 5