ویدئوهای آموزشی فیزیک هنرستان

فصل 2
 • فیلم آموزش فیزیک هنرستان (مفاهیم اولیه مکانیک)

 • فیلم آموزشی فیزک هنرستان حرکت یکنواخت قسمت 1

 • فیلم آموزشی فیزیک هنرستان حرکت یکنواخت قسمت 2

 • فیلم آموزشی فیزیک هنرستان - قانون اول نیوتن

 • فیلم آموزشی فیزیک هنرستان - قانون سوم نیوتن

 • فیلم آموزشی فیزیک هنرستان سرعت متوسط

فصل 3
 • ویدیو آموزشی فصل3 فیزیک هنرستان بخش3

 • ویدیو آموزشی فصل3 فیزیک هنرستان قسمت2

 • ویدیو آموزشی فصل3 فیزیک هنرستان قسمت1

 • ویدیو آموزشی حل پرسش ها و مسئله های فصل 3 فیزیک هنرستان

 • ویدیو آموزش فصل 3 فیزیک هنرستان

فصل 4
 • ویدیو آموزش پودمان 4 فیزیک هنرستان بخش1

 • ویدیو آموزش پودمان 4 فیزیک هنرستان

فصل 5
 • ویدیو آموزش پودمان 5 فیزیک هنرستان

 • ویدیو آموزش پودمان 5 فیزیک دوازدهم هنرستان بخش 2