ویدئوهای آموزشی منطق دهم انسانی

فصل 1
  • ویدیو مرور درس 1تا4 منطق دهم انسانی

فصل 7
  • ویدیو آموزش مرور درس 7 منطق دهم

  • ویدیو حل تمرین درس 7 منطق دهم

فصل 8
  • ویدیو آموزش درس8 منطق دهم انسانی

  • ویدیو آموزش درس8 منطق دهم بخش 2

فصل 9
  • ویدیو حل تمرین درس9 منطق دهم انسانی

  • ویدیو حل تمرین درس9 منطق دهم انسانی

فصل 10
  • ویدیو آموزش درس 10 منطق دهم انسانی