ویدئوهای آموزشی شیمی هنرستان

فصل 1
  • فیلم آموزش شیمی هنرستان (آرایش اتمی بور)

فصل 2
  • ویدیو آموزش ساختار لوییس شیمی هنرستان

  • ویدیو آموزشی موازنه واکنشها شیمی هنرستان

فصل 4
  • ویدیو آموزشی فصل 4 شیمی هنرستان

  • ویدیو آموزش پودمان 4 شیمی هنرستان بخش 2