ویدئوهای آموزشی شیمی دهم

فصل 1
 • ویدیو آموزشی شیمی دهم فصل اول بخش 1

 • ویدیو آموزشی شیمی دهم فصل اول بخش 2

 • ویدیو آموزشی شیمی دهم فصل اول بخش سوم

 • ویدیو آموزشی شیمی دهم فصل اول بخش 4

 • ویدیو آموزشی شیمی دهم فصل اول بخش 5

 • ویدیو آموزشی شیمی دهم فصل اول بخش 6

 • ویدیو آموزشی شیمی دهم فصل اول بخش 7

 • فیلم آموزشی فصل اول شیمی دهم بخش اول

 • فیلم آموزشی فصل اول شیمی دهم بخش 2

 • فیلم آموزشی فصل اول شیمی دهم بخش 3

 • فیلم آموزشی فصل اول شیمی دهم بخش 4

 • فیلم آموزشی فصل اول شیمی دهم بخش 5

 • فیلم آموزشی فصل اول شیمی دهم بخش 6

 • فیلم آموزشی فصل اول شیمی دهم بخش 7

 • فیلم آموزشی فصل اول شیمی دهم بخش 8

 • فیلم آموزشی فصل اول شیمی دهم بخش 9

 • فیلم آموزشی فصل اول شیمی دهم بخش 10

 • فیلم آموزشی فصل اول شیمی دهم بخش 11

 • فیلم آموزش بخش اول شیمی دهم بخش 12

 • فیلم آموزشی فصل اول شیمی دهم بخش 13

 • ویدیو آموزش جدول عنصرهای شیمی دهم

 • ویدیو آموزش چگونگی پدید آمدن عنصرها شیمی دهم

 • ویدیو آموزش ایزوتوپ های فصل اول شیمی دهم

 • ویدیو آموزش نور کلید شناخت فصل اول شیمی دهم

 • ویدیو آموزش کشف ساختار اتم شیمی دهم

 • ویدیو آموزش آرایش الکترونی فشرده شیمی دهم

 • ویدیو آموزش ساختار اتم شیمی دهم

 • ویدیو آموزش ترکیبیات مولکولی فصل اول شیمی دهم

 • تدریس کامل فصل اول شیمی دهم

فصل 2
 • ویدیو آموزشی فصل2 شیمی دهم تولید آمونیاک

 • ویدیو آموزشی فصل2 شیمی دهم واکنش استیکومتری

 • ویدیو آموزشی فصل2 شیمی دهم خواص گازها

 • ویدیو آموزشی فصل2 شیمی دهم اوزون

 • ویدیو آموزشی فصل2 شیمی دهم شیمی سبز

 • ویدیو آموزش فصل2 شیمی دهم اٍثرگلخانه ای

 • ویدیو آموزش فصل2 شیمی دهمهوای معجونی ارزشمند

 • ویدیو آموزشی فصل2 شیمی دهم ترکیب اکسیژن با فلز و نافلز

 • ویدیو آموزشی فصل2 شیمی دهم واکنش های شیمیایی

 • ویدیو آموزشی فصل2 شیمی دهم اکسیژن

 • ویدیو آموزشی فصل2 شیمی دهم ردپای گازها

 • ویدیو آموزش اواخر فصل2 شیمی دهم بخش1

 • ویدیو آموزش استیکومتری گازها فصل2 شیمی دهم بخش2

 • ویدیو آموزشی تمرین های دوره ای فصل 2 شیمی دهم

 • ویدیو آموزش فصل2 شیمی دهم بخش3

 • ویدیو آموزش فصل 2 شیمی دهم بخش 4

فصل 3
 • ویدیو آموزشی فصل3 شیمی دهم ردپای آب در زندگی انسان

 • ویدیو آموزشی فصل3 شیمی دهم رسانایی الکتریکی محلول ها

 • ویدیو آموزشی فصل 3 شیمی دهم تفکیک یونی در فرآیند انحلال

 • ویدیو آموزشی فصل 3 شیمی دهم فاز

 • ویدیو آموزشی فصل3 شیمی دهم نیروی جاذبه بین مولکولی

 • ویدیو آموزشی فصل3 شیمی دهم رفتار آب

 • ویدیو آموزشی فصل3 شیمی دهم اثر دما بر انحلال پذیری

 • ویدیو آموزشی فصل3 شیمی دهم انحلال پذیری

 • ویدیو آموزشی فصل 3 شیمی دهم حل مسائل غلظت

 • ویدیو آموزشی فصل 3 شیمی دهم ماده خالص و ناخالص

 • ویدیو آموزشی فصل3 شیمی دهم کره زمین آبی رنگ

 • ویدیو آموزش فصل 3 شیمی دهم

 • ویدیو آموزش فصل 3 شیمی دهم بخش 2

 • ویدیو آموزش فصل 3 شیمی دهم بخش 3

 • ویدیو آموزش فصل 3 شیمی دهم بخش 4

 • ویدیو آموزش فصل 3 شیمی دهم بخش 5

 • ویدیو آموزش فصل 3 شیمی دهم بخش 6

 • ویدیو آموزش فصل 3 شیمی دهم بخش 7

 • ویدیو آموزش فصل 3 شیمی دهم بخش 8

 • ویدیو آموزش فصل 3 شیمی دهم بخش 9

 • ویدیو آموزش فصل 3 شیمی دهم بخش 10

 • ویدیو آموزش شیمی دهم بخش 11

 • ویدیو حل تمرین فصل 3 شیمی دهم