ویدئوهای آموزشی زیست شناسی دهم

فصل 1
 • ویدیو آموزش زیست شناسی دهم فصل اول گفتار1

 • فیلم آموزش زیست دهم تجربی فصل اول

 • فیلم آموزش زیست دهم فصل اول مبحث هم ایستایی

 • فیلم آموزش فصل اول زیست دهم - پزشک شخصی

 • ویدیو مرور فصل 1 زیست شناسی دهم

فصل 2
 • فیلم آموزش فصل دوم زیست دهم - ترکیبیات آلی

 • فیلم آموزش فصل دوم زیست دهم -ساختار غشا

 • فیلم آموزش فصل دوم زیست دهم روش های عبور از غشا

 • فیلم آموزش فصل دوم زیست دهم یاخته و بافت جانوری

 • فیلم آموزش فصل دوم زیست دهم - بافت جانوری

 • فیلم آموزش فصل دوم زیست دهم - ساختار لوله گوارش

 • فیلم آموزش فصل وم زیست دهم -حرکات لوله گوارش

 • فیلم آموزش فصل دوم زیست دهم - بلع

 • فیلم آموزش فصل دوم زیست دهم - بخش آخر

 • کلیپ آموزش گفتار اول زیست دهم فصل دوم

 • کلیپ آموزشی گفتار دوم فصل دوم زیست دهم

 • کلیپ آموزش گفتار 4 فصل دوم زیست شناسی دهم

 • ویدیو آموزش کامل گفتار دوم زیست شناسی دهم فصل دوم

 • فیلم آموزشی کامل زیست دهم گفتار اول فصل دوم

 • فیلم آموزش کامل زیست دهم گفتار سوم فصل دوم

 • ویدیو مرور فصل2 زیست شناسی دهم

فصل 3
 • تدریس تنفس سلولس زیست شناسی دهم فصل سوم

 • ویدیو آموزش مراحل تنفس در پرندگان زیست دهم فصل سوم

 • فیلم آموزش فصل سوم زیست شناسی دهم بخش اول

 • فیلم آموزشی فصل سوم زیست شناسی دهم بخش دوم

 • فیلم آموزش فصل سوم زیست دهم بخش سوم

 • فیلم آموزش فصل سوم زیست دهم بخش پنجم

 • فیلم آموزش فصل سوم زیست دهم بخش ششم

 • کلیپ آموزش گفتار اول فصل سوم زیست دهم

 • ویدیو مرور فصل 3 زیست شناسی دهم

فصل 4
 • ویدیو آموزشی فصل4 زیست شناسی دهم مبحث خون

 • ویدیو آموزش فصل4 زیست دهم مبحث قلب

 • ویدیو آموزشی فصل4 زیست دهم عملکرد رگهای خونی

فصل 5
 • ویدیو آموزشی فصل5 زیست دهم بخش4

 • ویدیو آموزشی فصل5 زیست دهم بخش3

 • ویدیو آموزشی فصل5 زیست شناسی دهم بخش 2

 • ویدیو آموزشی فصل5 زیست شناسی دهم بخش 1

 • ویدیو آموزشی فصل5 زیست دهم گفتار 2

فصل 6
 • ویدیو انگلیسی سامانه بافت زمینه ای زیست دهم

 • ویدیو انگلیسی یاخته گیاهی زیست دهم

 • ویدیو انگلیسی پلاسمولیز زیست دهم

 • ویدیو آموزشی فصل 6 زیست شناسی دهم

 • ویدیو آموزش فصل 6 زیست شناسی دهم بخش 2

 • ویدیو مرور فصل 6 و7و8 زیست شناسی دهم

فصل 7
 • ویدیو آوموزشی فصل7 زیست شناسی دهم

 • ویدیو آموزش فصل 7 زیست شناسی دهم بخش 1

 • ویدیو آموزش فصل 7 زیست شناسی دهم بخش 2

 • ویدیو آموزش فصل 7 زیست دهم گفتار 3

 • ویدیو آموزش فصل 7 زیست شناسی دهم گفتار 2

 • ویدیو آموزش فصل 7 زیست شناسی دهم گفتار 3

 • ویدیو آموزش فصل 7 زیست شناسی دهم گفتار3