ویدئوهای آموزشی علوم و فنون ادبی دهم

فصل 7
  • ویدیو آموزش درس 7 علوم و فنون دهم انسانی

فصل 9
  • ویدیو آموزش درس9 علوم و فنون دهم

فصل 10
  • ویدیو آموزش درس 10 علوم و فنون دهم

فصل 11
  • ویدیو آموزش درس11 علوم وفنون دهم

فصل 12
  • ویدیو آموزش درس 12 علوم و فنون دهم

  • ویدیو حل کارگاه تحلیل فصل علوم و فنون دهم

  • ویدیو حل کارگاه تحلیل فصل 4 علوم و فنون دهم