ویدئوهای آموزشی سواد رسانه ای

فصل 4
  • ویدیو آموزش درس4 تفکر و سواد رسانه ای دهم

  • ویدیو آموزش درس14 تفکر و سواد رسانه ای دهم

فصل 5
  • ویدیو آموزش درس 15 تفکر و سواد رسانه ای

فصل 6
  • ویدیو آموزش درس 21 سواد رسانه ای دهم

فصل 15
  • ویدیو آموزش درس15 و16 تفکر وسوادر رسانه ای