ویدئوهای آموزشی زبان دهم

فصل 1
 • فیلم آموزش درس اول زبان دهم بخش اول

 • فیلم آموزش درس اول زبان دهم بخش دوم

 • فیلم آموزش درس اول ربان دهم بخش سوم

 • فیلم آموزش درس اول زبان دهم بخش چهارم

 • فیلم آموزش درس اول زبان دهم بخش پنجم

 • فیلم آموزش درس اول زبان دهم بخش ششم

 • فیلم آموزش درس اول زبان دهم بخش هفتم

 • فیلم آموزش درس اول زبان دهم بخش هشتم

 • ویدیو آموزش تلفظ زبان انگلیسی دهم درس اول

 • ویدیو آموزش تلفظ ریدینگ درس اول زبان دهم

 • فیلم آموزش گرامر زبان دهم درس اول

فصل 2
 • ویدیو آموزش تلفظ درس دوم زبان دهم

 • ویدیو آموزش تلفظ درس دوم زبان انگلیسی دهم

 • فیلم آموزشی گرامر زبان دهم درس دوم

 • ویدیو آموزشی کامل زبان دهم درس دوم

فصل 3
 • ویدیو آموزشی درس3 زبان انگلیسی دهم

 • ویدیو آموزشی درس3 زبان انگلیسی یازدهم بخش سوم

 • ویدیو آموزشی درس3 زبان انگلیسی دهم بخش اول

 • ویدیو آموزش گرامر درس3 زبان انگلیسی دهم

 • ویدیو آموزش درس3 زبان انگلیسی دهم

فصل 4
 • ویدیو آموزش گرامر درس4 زبان انگلیسی دهم

 • ویدیو آموزش درس4 زبان انگلیسی دهم

 • ویدیو آموزش لغات درس4 زبان انگلیسی دهم

 • ویدیو آموزش ریدینگ درس 4 زبان انگلیسی دهم

 • ویدیو آموزش ریدینگ درس4 زبان دهم بخش2

 • ویدیو آموزشی گرامر درس 4 زبان انگلیسی دهم

 • ویدیو آموزش گرامر درس4 زبان دهم بخش 2

 • ویدیو آموزش see also زبان انگلیسی دهم

 • ویدیو آموزش حروف اضافه زبان انگلیسی دهم

 • ویدیو آموزش Listening درس 4 زبان دهم

 • ویدیو آموزش شنیداری درس4 زبان دهم بخش 2

 • ویدیو آموزش نوشتاری درس 4 زبان انگلیسی دهم

 • ویدیو آموزش بخش نوشتاری درس 4 زبان دهم بخش 2