ویدئوهای آموزشی هویت اجتماعی دوازدهم

فصل 1
  • ویدیو مرور سریع درس1 تا6 هویت اجتماعی دوازدهم

فصل 7
  • ویدیو آموزشی درس7 هویت اجتماعی دوازدهم

فصل 9
  • ویدیو آموزش درس 9 هویت اجتماعی دوازدهم

فصل 10
  • ویدیو آموزش درس 9 و10 هویت اجتماعی دوازدهم

  • ویدیو آموزش درس 10 هویت اجتماعی دوازدهم