ویدئوهای آموزشی فیزیک دوازدهم ریاضی

فصل 1
 • حل تمرین های داخل فصل 1 فیزیک دوازدهم ریاضی

 • حل تمرین های پایان فصل فیزیک دوازدهم ریاضی

 • حل نمونه سوال فصل 1 فیزیک دوازدهم ریاضی

فصل 2
 • حل تمرین های آخر فصل دوم فیزیک دوازدهم تجربی

 • ویدیو آموزشی حل تمرین های داخل فصل2 فیزیک دوازدهم

فصل 4
 • ویدیو آموزش شکست موج فیزیک دوازدهم ریاضی

 • ویدیو آموزش فصل 4 فیزیک دوازدهم

 • ویدیو آموزش تداخل امواج فصل 4 فیزیک دوازدهم

 • ویدیو آموزش حل تمرین تداخل فیزیک دوازدهم ریاضی

 • ویدیو آموزش حل تمرین تداخل فصل 4 ریاضی دوازدهم

 • ویدیو آموزش تداخل فیزیک دوازدهم ریاضی

 • ویدیو حل تمرین تداخل فصل4 فیزیک دوازدهم بخش 2

 • ویدیو آموزش لوله صوتی فصل 4 فیزیک دوازدهم ریاضی

 • ویدیو آموزش تشدیدگر هلمهوتز فیزیک دوازدهم ریاضی

فصل 5
 • ویدیو آموزش فصل 5 فیزیک دوازدهم ریاضی بخش ا

 • ویدیو اموزش فصل 5 فیزیک دوازدهم ریاضی بخش1

 • ویدیو آموزش فصل 5 فیزیک دوازدهم ریاضی بخش3

 • ویدیو آموزش فصل 5 فیزیک دوازدهم ریاضی بخش 6

 • ویدیو آموزش فصل 5 فیزیک دوازدهم ریاضی بخش 4

 • ویدیو آموزش فصل 5 فیزیک دوازدهم ریاضی بخش 5

 • ویدیو آموزش فصل 5 فیزیک دوازدهم بخش 7

 • ویدیو آموزش فصل 5 فیزیک دوازدهم ریاضی بخش 8

 • ویدیو آموزش فصل 5 فیزیک دوازدهم ریاضی بخش 9

 • ویدیو آموزش فصل 5 فیزیک دوازدهم بخش 10

فصل 6
 • ویدیو آموزش فصل 6 فیزیک دوازدهم ریاضی

 • ویدیو آموزش فصل 6 فیزیک دوازدهم بخش 2

 • ویدیو آموزشی فصل6 فیزیک دوازدهم ریاضی بخش3

 • ویدیو آموزش ساختار هسته فیزیک دوازدهم ریاضی

 • ویدیو آموزش پرتوزایی طبیعی فیزیک دوازدهم ریاضی

 • ویدیو آموزش نیمه عمر فیزیک دوازدهم ریاضی

 • ویدیو آموزش شکافت هسته ای فیزیک دوازدهم