حل تمرین 1تا4 آخر فصل اول فیزیک دوازدهم-استاد شیخی