ویدئوهای آموزشی فیزیک دوازدهم تجربی

فصل 1
 • فیلم آموزش فیزیک دوازدهم -حرکت با سرعت ثابت2

 • فیلم آموزش فیزیک دوازدهم -حرکت با سرعت ثابت2

 • فیلم آموزش فیزیک دوازدهم -شتااب متوسط ولحظه ای4

 • فیلم آموزش فیزیک دوازدهم -شتااب متوسط ولحظه ای3

 • فیلم آموزش فیزیک دوازدهم - نمودار مکان و زمان

 • فیلم آموزش فیزیک دوازدهم - نمودار مکان و زمان2

 • فیلم آموزش فیزیک دوازدهم - نمودار مکان زمان1

 • فیلم آموزش فیزیک دوازدهم - خلاصه معادلات حرکت شناسی

 • حل تمرین های پایان فصل فیزیک دوازدهم تجربی

 • حل تمرین های داخل فصل اول فیزیک دوازدهم

فصل 2
 • فیلم آموزشی فصل2 فیزیک دوازدهم -دینامیک و نیروها

 • حل تمرین های داخل فصل2 فیزیک دوازدهم

 • حل تمرین های پایان فصل2 فیزیک دوازدهم تجربی

فصل 3
 • فیلم آموزشی فیزیک دوازدهم - موج صوتی

 • فیلم آموزشی فیزیک دوازدهم - موج مکانیکی

 • فیلم آموزشی فیزیک دوازدهم - آونگ ساده

 • فیلم آموزشی فیزیک دوازدهم - انرژی در حرکت نوسانی

 • فیلم آموزشی فیزیک دوازدهم - نوسان

 • ویدیو آموزش فصل 3 فیزیک دوازدهم

 • ویدیو آموزش بازتاب موج فصل 3 فیزیک دوازدهم

فصل 4
 • ویدیو آموزشی بر هم کنش موج فصل4 فیزیک دوازدهم ریاضی

 • ویدیو آموزش فصل 4 فیزیک دوازدهم

 • ویدیو آموزش بازتاب موج فصل4 فیزیک دوازدهم ریاضی

 • ویدیو آموزش فصل 4 فیزیک دوزادهم تجربی بخش2

 • ویدیو آموزش فصل4 فیزیک دوازدهم تجربی بخش1

 • ویدیو آموزش فصل 4 فیزیک دوازدهم ریاضی بخش5

 • ویدیو آموزش فصل 4 فیزیک دوازدهم تجربی بخش3

 • ویدیو آموزش فصل 4 فیزیک دوازدهم بخش 4

 • ویدیو آموزش فص4 فیزیک دوازدهم تجربی بخش 6

 • ویدیو آموزش فصل 4 فیزیک دوازدهم تجربی بخش 7

 • ویدیو آموزش فصل 4 فیزیک دوازدهم تجربی بخش 8

 • ویدیو آموزش فصل 4 فیزیک دوازدهم تجربی بخش 9

 • ویدیو آموزش فصل 4 فیزیک دوازدهم تجربی بخش 10

 • ویدیو آموزش ساختار هسته فیزیک دوازدهم تجربی

 • ویدیو آموزش نیمه عمر فیزیک دوازدهم ریاضی