ویدئوهای آموزشی تاریخ دوازدهم

فصل 9
  • ویدیو آموزش درس 9 تاریخ دوازدهم انسانی

  • ویدیو آموزش درس 9 و 10 تاریخ یازدهم انسانی

فصل 10
  • ویدیو آموزش درس 10 تاریخ دوازدهم انسانی

  • ویدیو آموزش درس 10 تاریخ دوازدهم انسانی بخش 2

فصل 12
  • ویدیو آموزش درس 12 تاریخ دوازدهم انسانی

  • ویدیو آموزش درس 12 تاریخ دوازدهم انسانی

  • ویدیو آموزش درس 12 تاریخ دوازدهم بخش 3