ویدئوهای آموزشی جغرافیا دوازدهم

فصل 1
 • ویدیو جمع بندی درس 1 و2 جغرافیا دوازدهم

فصل 2
 • جمعه بندی درس 2 و3 جغرافیا دوازدهم

فصل 4
 • ویدیو جمع بندی درس 4 جغرافیا دوازدهم

 • ویدیو فنون و مهارت های جغرافیایی جغرافی دوازدهم

فصل 5
 • ویدیو آموزش درس 5 جغرافیا دوازدهم انسانی بخش 1

 • ویدیو آموزش درس5 جغرافیا دوازدهم بخش 3

 • ویدیو آموزش درس5 جغرافیا دهم بخش 2

 • ویدیو حل تمرین درس5 جغرافیا دوازدهم

 • ویدیو مرور درس5 جغرافیا دوازدهم

فصل 6
 • ویدیو آموزش درس6 جغرافیا دوازدهم بخش1

 • ویدیو آموزش درس6 جغرافیا دوازدهم بخش 2

 • ویدیو آموزش فنون و مهارت فصل 3 جغرافیا دوازدهم

 • ویدیو مرور درس 6 جغرافیا دوازدهم