ویدئوهای آموزشی ریاضیات گسسته

فصل 1
 • فیلم آموزشی ریاضیات گسسته - نظریه اعداد - بخش 2

 • فیلم آموزشی ریاضیات گسسته - نظریه اعداد - بخش 1

 • فیلم آموزشی ریاضی گسسته - همنهشتی بخش اول

 • فیلم آموزشی ریاضی گسسته - همنهشتی بخش اول

 • ویدیو حل نمونه سوال فصل 1 ریاضی گسسته دوازدهم

فصل 2
 • ویدیو آموزشی فصل2 ریاضیات گسسته دوازدهم

 • ویدیو آموزش جمع بندی نوروزی ریاضی گسسته

 • جزوه فصل 2 ریاضی گسسته دوازدهم

 • جمع بندی مبحث گراف گسسته دوازدهم

 • ویدیو آموزشی فصل 2 ریاضی گسسته دوازدهم

 • ویدیو آموزشی فصل 2 ریاضی گسسته دوازدهم بخش2

 • ویدیو آموزش فصل 2 ریاضی گسسته دوازدهم بخش3

 • ویدیو آموزش فصل2 ریاضی گسسته دوازدهم بخش4

 • ویدیو حل نمونه سوال فصل 2 ریاضی گسسته دوازدهم

فصل 3
 • ویدیو آموزشی فصل3 ریاضی گسسته درس اول

 • ویدیو آموزشی فصل3 ریاضی گسسته درس2

 • ویدیو آموزش فصل 3 ریاضی گسسته دوازدهم

 • ویدیو آموزش فصل 3 ریاضی گسسته دوازدهم بخش 2

 • ویدیو آموزش فصل 3 ریاضی گسسته دوازدهم بخش 3

 • ویدیو آموزش فصل 3 ریاضی گسسته دوازدهم بخش 4

 • ویدیو آموزش فصل 3 ریاضی گسسته دوازدهم بخش 5

 • ویدیو حل نمونه سوال فصل 3 گسسته دوازدهم

 • ویدیو حل نمونه سوال خرداد ریاضی گسسته دوازدهم