ویدئوهای آموزشی شیمی دوازدهم

فصل 1
 • فیلم حل تمرینات دوره ای شیمی دوازدهم - فصل اول

 • فیلم آموزش فصل اول شیمی دوازدهم - بخش سوم

 • فیلم آموزش فصل اول شیمی دوازدهم - بخش دوم

 • فیلم آموزش فصل اول شیمی دوازدهم -بخش اول

 • فیلم آموزش شیمی دوازدهم -خلاصه فصل اول

فصل 2
 • فیلم آموزشی شیمی دوازدهم - خلاصه فصل دوم

 • فیلم آموزشی فصل دوم شیمی دوازدهم - بخش 4

 • فیلم آموزشی فصل دوم شیمی دوازدهم - بخش 3

 • فیلم آموزش فصل دوم شیمی دوازدهم - بخش 2

 • فیلم آموزش فصل دوم شیمی دوازدهم - بخش 1

فصل 3
 • فیلم آموزش فصل3 شیمی دوازدهم

 • ویدیو اموزش فصل 3 شیمی دوازدهم

 • ویدیو آموزشی بخش 3 شیمی دوازدهم

 • ادامه ویدیو آموزشی بخش 3 شیمی دوازدهم

 • ویدیو آموزشی فصل 3 شیمی دوازدهم

 • ویدیو آموزش جامدهای یونی فصل 3 شیمی دوازدهم

 • ویدیو آموزشی فصل 3 شیمی دوازدهم بخش 5

 • ویدیو آموزش فصل3شیمی دوازدهم بخش1

 • ویدیو آموزش فصل 3شیمی دوازدهم بخش 2

 • ویدیو جمع بندی فصل 3 شیمی دوازدهم

 • ویدیو جمع بندی فصل 3 شیمی دوازدهم

فصل 4
 • ویدیو آموزش فصل 4 شیمی دوازدهم بخش 3

 • ویدیو آموزش فصل4 شیمی دوازدهم بخش 2

 • ویدیو آموزش فصل 4 شیمی دوازدهم بخش 1

 • ویدیو آموزش فصل 4 شیمی دوازدهم بخش 4

 • ویدیو آموزش فصل 4 شیمی دوازدهم بخش 5

 • ویدیو آموزش فصل 4 شیمی دوازدهم بخش 6

 • ویدیو آموزش فصل 4 شیمی دوازدهم بخش 7

 • ویدیو آموزش فصل 4 شیمی دوازدهم بخش 8