ویدئوهای آموزشی زیست شناسی دوازدهم

فصل 1
 • فیلم آموزشی فصل اول زیست دوازدهم - بخش 4

 • فیلم آموزشی فصل اول زیست دوازدهم - بخش 3

 • فیلم آموزشی فصل اول زیست دوازدهم - بخش دوم

 • فیلم آموزشی فصل اول زیست دوازدهم - بخش اول

 • ویدیو جمع بندی فصل 1 زیست شناسی دوازدهم

فصل 2
 • فیلم آموزشی فصل دوم زیست دوازدهم - بخش چهارم

 • فیلم آموزشی فصل دوم زیست دوازدهم - بخش سوم

 • فیلم آموزش فصل دوم زیست شناسی دوازدهم - بخش دوم

 • فیلم آموزش فصل دوم زیست شناسی دوازدهم - بخش اول

 • ویدیو جمع بندی فصل 2 زیست شناسی دوازدهم

فصل 3
 • فیلم آموزش فصل سوم زیست شناسی دوازدهم - بخش سوم

 • فیلم آموزش فصل سوم زیست دوازدهم - بخش دوم

 • فیلم آموزش فصل سوم زیست دوازدهم - بخش اول

 • ویدیو جمع بندی فصل 3 زیست شناسی دوازدهم

فصل 4
 • ویدیو جمع بندی فصل 4 زیست شناسی دوازدهم

فصل 6
 • ویدیو آموزشی فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

 • ویدیو آموزش فصل 6زیست شناسی دوازدهم بخش 2

 • ویدیو آموزش فصل 6 زیست شناسی دوازدهم بخش 3

فصل 7
 • ویدیو آموزش فصل7 زیست شناسی دوازدهم بخش1

 • ویدیو آموزش فصل 7 زیست شناسی دوازدهم بخش 2

 • ویدیو آموزش فصل 7 زیست شناسی یازدهم بخش 3

 • ویدیو آموزش فصل 7 زیست شناسی دوازدهم بخش4

 • ویدیو نکات فصل 7 زیست شناسی دوازدهم

فصل 8
 • ویدیو آموزشی فصل 8 زیست شناسی دوازدهم

 • ویدیو آموزشی فصل 8 زیست شناسی دوازدهم بخش 2

 • ویدیو آموزش فصل 8 زیست شناسی دوازدهم بخش 3

 • ویدیو آموزش فصل 8 زیست شناسی دوازدهم بخش 4

 • ویدیو حل نمونه سوال فصل 8 زیست شناسی دوازدهم بخش 5