ویدئوهای آموزشی جامعه شناسی دوازدهم

فصل 1
 • جمع بندی درس 1 و2 جامعه شناسی دوازدهم

فصل 3
 • جمع بندی درس 3 و 4 جامعه شناسی دوازدهم

فصل 4
 • جمع بندی درس 3و4 و5 جامعه شناسی دوازدهم

فصل 5
 • ویدیو جمع بندی درس 5 و6 جامعه شناسی دوازدهم

فصل 6
 • ویدیو جمع بندی درس 6 و7 جامعه شناسی دوازدهم

 • ادامه جمع بندی درس 6 و7 جامعه شناسی دوازدهم

فصل 7
 • ویدیو آموزشی درس7 جامعه شناسی دوازدهم

 • ادامه ویدیو آموزشی درس7 جامعه شناسی دوازدهم

فصل 8
 • ویدیو آموزش درس 8 جامعه شناسی دوازدهم

 • ویدیو آموزش درس 8 جامعه شناسی دوازدهم بخش 2

 • ویدیو آموزش درس8 جامعه شناسی دوازدهم بخش 3

فصل 9
 • ویدیو آموزش درس 9 جامعه شناسی دوازدهم

 • ویدیو آموزش درس9 جامعه شناسی دوازدهم بخش 2

فصل 10
 • ویدیو آموزش درس10 جامعه شناسی دوازدهم

 • ویدیو آموزش درس10 جامعه شناسی دوازدهم بخش 2