ویدئوهای آموزشی فلسفه دوازدهم

فصل 1
  • ویدیو مرور درس 1 تا 7 فلسفه دوازدهم

فصل 8
  • ویدیو آموزش درس8 فلسفه دوازدهم

  • ویدیو آموزش درس8 فلسفه دوازدهم بخش 2

  • ویدیو آموزش درس 8 فلسفه دوازدهم بخش 3

  • ویدیو آموزش درس 8 فلسفه دوازدهم بخش 3

فصل 9
  • ویدیو آموزش درس 9 فلسفه دوازدهم بخش 2

  • ویدیو آموزش درس9 فلسفه دوازدهم بخش 3

فصل 10
  • ویدیو آموزش درس 10 فلسفه دوازدهم

  • ویدیو آموزش درس 10 فلسفه دوازدهم بخش 2