ویدئوهای آموزشی علوم فنون دوازدهم

فصل 7
  • ویدیو مرور درس 7 علوم وفنون ادبی دوازدهم

فصل 8
  • ویدیو مرور درس 8 علوم وفنون دوازدهم

فصل 9
  • ویدیو آموزش کارگاه تحلیل فصل 3 علوم و فنون دوازدهم

  • ویدیو آموزشی درس 9 علوم و فنون یازدهم

فصل 10
  • ویدیو آموزشی درس 10 علوم و فنون دوازدهم

فصل 11
  • ویدیو آموزش درس 11 علوم وفنون یازدهم

فصل 12
  • ویدیو آموزش درس 12 علوم وفنون دوازدهم

  • ویدیو حل کارگاه تحلیل فصل 4 علوم و فنون دوازدهم

  • ویدیو حل نمونه سوال نهایی علوم و فنون ادبی دوازدهم