ویدئوهای آموزشی زبان انگلیسی دوازدهم

فصل 1
 • فیلم آموزش درس اول زبان دوازدهم - بخش سوم

 • فیلم آموزش درس اول زبان دوازدهم - بخش دوم

 • فیلم آموزش درس اول زبان دوازدهم - بخش اول

 • فیلم آموزش گرامر زبان دوازدهم - در س اول

فصل 2
 • ویدیو آموزش درس دوم زبان انگلیسی دوازدهم

 • ویدیو آموزش درس2 زبان انگلیسی دوازدهم بخش 1

 • ویدیو آموزش درس2 زبان انگلیسی دوازدهم بخش 2

 • ویدیو آموزش درس2 زبان انگلیسی دوازدهم بخش3

 • ویدیو آموزش درس2 زبان انگلیسی دوازدهم

 • ویدیو آموزش رایتینگ درس2 زبان دوازدهم

فصل 3
 • ویدیو آموزش درس 3 زبان دوازدهم بخش اول

 • ویدیو آموزش درس 3 زبان انگلیسی دوازدهم بخش 2

 • ویدیو آموزش درس3 زبان دوازدهم بخش 3

 • ویدیو آموزش مکالمه درس 3 زبان انگلیسی دوازدهم

 • ویدیو آموزش لغات درس3 زبان انگلیسی دوازدهم

 • ویدیو آموزش ریدینگ درس3 زبان انگلیسی دوازدهم

 • ویدیو آموزش حل تمرین درس3 زبان انگلیسی دوازدهم

 • ویدیو آموزش درس 3 زبان انگلیسی دوازدهم

 • ویدیو آموزشی بخش آخر ریدینگ درس3 زبان دوازدهم

 • ویدیو آموزش PROVERBS درس 3 زبان انگلیسی دوازدهم

 • ویدیو آموزش حل تمرین درس 3 زبان انگلیسی دوازدهم

 • ویدیو آموزش lISTENING درس 3 زبان دوازدهم

 • ویدیو آموزش بخش شنیداری زبان انگلیسی دوازدهم

 • ویدیو جمع بندی بخش شنیداری زبان دوازدهم

 • ویدیو حل نمونه سوال امتحانی خرداد زبان دوازدهم

 • ویدیو مرور بخش شنیداری زبان دوازدهم