ویدئوهای آموزشی حسابان دوازدهم

فصل 1
 • فیلم حل تمرین 8 صفحه22 حسابان دوازدهم

 • فیلم حل تمرین 7 صفحه 22 حسابان دوازدهم

 • فیلم حل کاردئرکلاس صفحه 18 حسابان دوازدهم

 • فیلم حل کاردرکلاس صفحه 14 حسابان دوازدهم

 • فیلم حل تمرین 4 صفحه 12 حسابان دوازدهم

 • حل تمرین 3 صفحه 12 حسابان دوازدهم

 • حل کاردرکلاس صفحه 10 حسابان دوازدهم

 • فیلم آموزشی فصل اول حسابان دوازدهم -بخش دوم

 • فیلم آموزشی فصل اول حسابان دوازدهم -بخش اول

فصل 2
 • فیلم آموزشی فصل دوم حسابان دوازدهم - بخش دوم

 • فیلم آموزشی فصل دوم حسابان دوازدهم - بخش اول

 • فیلم آموزشی مبحث تانژانت حسابان دوازدهم

 • فیلم آموزشی حسابان دوازدهم - مثلثات

فصل 3
 • ویدیو مرور فصل 3 حسابان دوازدهم

فصل 4
 • ویدیو جمع بندی فصل 4 حسابان دوازدهم بخش 1

 • ویدیو جمع بندی فصل 4 حسابان دوازدهم بخش2

 • ویدیو آموزش فصل 4 حسابان دوازدهم بخش 3

فصل 5
 • ویدیو آموزش کاربرد مشتق حسابان دوازدهم

 • ویدیو آموزش کاربرد مشتق فصل 5 حسابان دوازدهم بخش2

 • ویدیو آموزش فصل 5 حسابان دوازدهم بخش 3

 • ویدیو آموزش فصل 5 حسابان دوازدهم بخش 4

 • ویدیو آموزش فصل 5 حسابان دوازدهم بخش 5

 • ویدیو آموزش فصل5 حسابان دوازدهم بخش 6

 • ویدیو آموزش فصل 5 حسابان دوازدهم بخش 7

 • ویدیو آموزش فصل 5 حسابان دوازدهم بخش 8

 • ویدیو آموزش فصل 5 حسابان دوازدهم بخش9