ویدئوهای آموزشی جامعه شناسی یازدهم

فصل 1
 • ویدیو مرور فصل 1 جامعه شناسی یازدهم

فصل 4
 • ویدیو مرور درس 4 تا6 جامعه شناسی یازدهم

فصل 7
 • مرور درس 7 تا 9 جامعه شناسی یازدهم

فصل 12
 • ویدیو آموزشی درس 12 جامعه شناسی دوازدهم

فصل 13
 • ویدیو آموزشی درس 13 جامعه شناسی یازدهم

فصل 14
 • ویدیو آموزش درس14 جامعه شناسی یازدهم

 • ویدیو آموزش درس14 جامعه شناسی یازدهم بخش 2

فصل 15
 • ویدیو آموزش درس 15 جامعه شناسی یازدهم

 • ویدیو آموزش درس 15 جامعه شناسی یازدهم

 • ویدیو آموزش مرور درس 12 تا 15 جامعه شناسی یازدهم

 • ویدیو جمع بندی درس 15 جامعه شناسی یازدهم