ویدئوهای آموزشی فیزیک یازدهم

فصل 1
 • فیلم آموزش فیزیک یازدهم فصل اول (کنکوری)

 • ویژگی های فیزیکی مواد و الکتریسته ساکن (ویژه کنکور)

 • ویدیو آموزشی بخش اول و دوم فیزیک یازدهم (فصل اول)

 • فیلم آموزشی فصل اول فیزیک یازدهم (بارالکتریکی)

 • فیلم آموزشی فصل اول فیزیک یازدهم (خازن)

 • فیلم آموزشی فصل اول فیزیک یازدهم - جلسه (قانون کولن)4

 • فیلمو آموزشی فصل اول فیزیک یازدهم - جلسه 3

 • فیلم آموزشی فصل اول فیزیک یازدهم - جلسه 2

 • فیلم آموزشی فصل اول فیزیک یازدهم جلسه 1

فصل 2
 • ویدیو آموزش فصل دوم فیزیک یازدهم )مقاومت الکریکی)

 • ففیلم آموش فصل دوم فیزیک یازدهم (مبحث جریان الکتریکی)

 • فیلم آموزشی فصل دوم فیزیک یازدهم (جلسه پنجم)

 • فیلم آموزشی فصل دوم فیزیک یازدهم (جلسه4)

 • فیلم آموزشی فصل دوم فیزیک یازدهم (حل تمرین مدار تک حلقه)

 • فیلم آموزشی فصل دوم فیزیک یازدهم (جلسه سوم)

 • فیلم آموزشی فصل دوم فیزیک یازدهم (جلسه دوم)

 • فیلم آموزشی فصل دوم فیزیک یازدهم (جلسه اول)

فصل 3
 • ویدیو آموزش فصل3 فیزیک یازدهم

 • ویدیو آموزشی فصل سوم فیزیک یازدهم بخش 9

 • ویدیو آموزشی فصل سوم فیزیک یازدهم بخش 8

 • ویدیو آموزشی فصل3 فیزیک یازدهم بخش 7

 • ویدیو آموزشی فصل3 فیزیک یازدهم بخش 6

 • ویدیو آموزشی فصل 3 فیزیک یازدهم بخش 5

 • ویدیو آموزشی فصل 3 فیزیک یازدهم بخش 4

 • ویدیو آموزشی فصل3 فیزیک یازدهم بخش3

 • ویدیو آموزشی فصل3 فیزیک یازدهم بخش2

 • ویدیو آموزشی فصل3 فیزیک یازدهم بخش اول

 • ویدیو آموزشی فصل3 فیزیک یازدهم تجربی

 • ویدیو آموزشی فصل 3 فیزیک یازدهم

 • ویدیو آموزشی فصل3 فیزیک یازدهم تجربی

 • ویدیو آموزش فصل3 فیزیک یازدهم ریاضی

 • ویدیو آموزش فصل3 فیزیک یازدهم تجربی بخش2

 • ویدیو آموزش فصل 3 فیزیک یازدهم بخش 3

 • ویدیو آموزش فصل 3 فیزیک یازدهم بخش 4

 • ویدیو آموزش فصل 3 فیزیک یازدهم بخش 5

 • ویدیو آموزش فصل 3 فیزیک یازدهم بخش 6

 • ویدیو آموزش قانون لنز فیزیک یازدهم

 • ویدیو حل تمرین فصل 3 فیزیک یازدهم تجربی

فصل 4
 • ویدیو آموزش فصل 4 فیزیک یازدهم بخش1

 • ویدیو آموزش قانون القا فاراده فیزیک یازدهم تجربی

 • ویدیو آموزش فصل 4 فیزیک یازدهم بخش 3

 • ویدیو آموزش القاگر ها فیزیک یازدهم

 • ویدیو آموزش جریان متناوب فیزیک یازدهم

 • ویدیو آموزش جریان متناوب فیزیک یازدهم بخش 2

 • مرور فصل 3 و 4 فیزیک یازدهم ریاضی