ویدئوهای آموزشی روانشناسی یازدهم

فصل 4
  • ویدیو آموزش درس4 روانشناسی یازدهم

فصل 6
  • ویدیو آموزشی درس6 روانشناسی یازدهم

  • ویدیو آموزش درس 6 روانشناسی یازده بخش 2

فصل 7
  • ویدیو آموزش درس 7 روانشناسی یازدهم

فصل 8
  • ویدیو آموزش درس 8 روانشناسی یازدهم

  • ویدیو مرور 4 درس آخر کتاب روانشناسی یازدهم