ویدئوهای آموزشی کاربرد فناوریهای نوین

فصل 4
  • ویدیو آموزش پودمان 4 کاربرد فناوری های نوین یازدهم

  • ویدیو آموزش پودمان 4 کاربرد فناوری های نوین یازدهم بخش2

فصل 5
  • ویدیو آموزش کاربرد فناوری های نوین هنرستان

  • ویدیو آموزش پودمان 5 کاربرد فناوری های نوین بخش 2