ویدئوهای آموزشی جغرافیا یازدهم

فصل 8
  • ویدیو آموزشی درس8 جغرافی یازدهم

  • ویدیو آموزش درس8 جغرافیا یازدهم بخش2

  • ویدیو آموزش درس8 جغرافیا یازدهم بخش 3

فصل 9
  • ویدیو آموزش درس 9 جغرافیا یازدهم

  • ویدیو مرور درس 9و10 جغرافیا یازدهم

فصل 10
  • ویدیو آموزش درس 10 جغرافیا یازدهم

  • ویدیو مرور درس 10 جغرافیا یازدهم

فصل 11
  • ویدیو آموزش درس11 جغرافیا یازدهم

  • ویدیو آموزش درس11 جغرافیا یازدهم