ویدئوهای آموزشی علوم وفنون ادبی یازدهم

فصل 7
  • ویدیو آموزش درس7 علوم و فنون یازدهم

فصل 8
  • ویدیو آموزش درس8 علوم و فنون یازدهم

فصل 9
  • ویدیو آموزش درس9 علوم و فنون یازدهم

  • ویدیو آموزش درس9 علوم وفنون یازدهم بخش2

فصل 10
  • ویدیو آموزشی درس 10 علوم و فنون یازدهم

  • ویدیو آموزش درس 10 علوم و فنون یازدهم بخش 2

فصل 12
  • ویدیو آموزشی درس 12 علوم و فنون یازدهم

  • ویدیو آموزش کارگاه تحلیل فصل علوم و فنون ادبی یازدهم

  • ویدیو حل کارگاه تحلیل فصل 4 علوم وفنون ادبی بخش 2