ویدئوهای آموزشی زمین شناسی یازدهم

فصل 4
  • ویدیو آموزشی فصل 4 زمین شناسی یازدهم

  • ویدیو آموزش فصل 4 زمین شناسی یازدهم بخش 2

فصل 5
  • ویدیو آموزش فصل 5 زمین شناسی یازدهم

  • ویدیو آموزش فصل 5 زمین شناسی یازدهم بخش 2

  • ویدیو آموزش فصل 5 زمین شناسی یازدهم

فصل 6
  • ویدیو آموزش فصل 6 زمین شناسی یازدهم

  • ویدیو آموزش فصل 6 زمین شناسی یازدهم بخش 1

  • ویدیو آموزشی فصل 6 زمین شناسی یازدهم بخش 2

فصل 7
  • ویدیو آموزش فصل 7 زمین شناسی یازدهم