ویدئوهای آموزشی عربی یازدهم

فصل 1
 • فیلم آموزش قواعد عربی یازدهم - درس اول

فصل 2
 • فیلم آموزش قواعد عربی یازدهم - درس دوم

 • ویدیو مرور درس 2 عربی یازدهم

فصل 3
 • فیلم آموزش قواعد عربی یازدهم - درس سوم

 • ویدیو آموزشی درس 3 عربی یازدهم علوم تجربی

 • ویدیو آموزش قواعد درس 2و 3 عربی یازدهم

فصل 4
 • ویدیو آموزشی درس4 عربی یازدهم

فصل 5
 • ویدیو آموزشی درس5 عربی یازدهم

 • نکات درس5 تا8 عربی یازدهم

 • ویدیو مرور درس 5و6 عربی یازدهم

فصل 6
 • ویدیو آموزشی درس 6 عربی یازدهم

 • ویدیو آموزش درس5 تا7 عربی یازدهم

 • ویدیو آموزش درس6 عربی یازدهم

 • ویدیو آموزش درس6 عربی یازدهم بخش 2

 • ویدیو آموزش درس6 عربی یازدهم بخش3

 • ویدیو آموزش درس 6 عربی یازدهم بخش 4

 • ویدیو آموزشی درس6 عربی یازدهم بخش 5

 • ویدیو مرور درس 6 عربی یازدهم

فصل 7
 • ویدیو آموزشی درس7 عربی یازدهم

 • ویدیو آموزش درس 7 عربی یازدهم بخش 1

 • ویدیو آموزش درس 7 عربی یازدهم بخش 2

 • ویدیو آموزش درس 7 عربی یازدهم بخش 3

 • ویدیو حل تمرین درس 7 عربی یازدهم