ویدئوهای آموزشی تاریخ معاصر یازدهم

فصل 14
  • ویدیو آموزشی درس14 تاریخ یازدهم

فصل 15
  • ویدیو آموزش درس15 تاریخ یازدهم

فصل 16
  • ویدیو آموزش درس 16 تاریخ معاصر یازدهم

فصل 17
  • ویدیو آموزشی درس 17 تاریخ معاصر یازدهم

فصل 18
  • ویدیو آموزش درس18 تاریخ معاصر یازدهم

فصل 19
  • ویدیو آموزش درس 19 تاریخ معاصر یازدهم

  • ویدیو آموزش درس 19 و20 تاریخ معاصر یازدهم