ویدئوهای آموزشی مدیریت تولید

فصل 3
  • ویدیو آموزش پودمان 3 مدیریت تولید یازدهم

فصل 4
  • ویدیو آموزش پودمان 4 مدیریت تولید یازدهم

  • ویدیو آموزشی پودمان 4 مدیریت تولید یازدهم

  • ویدیو آموزش پودمان 4 مدیریت تولید یازدهم